අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Event.

Sihala Courses to Government Officer

දෙසැම්බර් 20 2018
Sihala Courses to Government Officer

Sihala Second Language Two Days Training Sihala Second Language Two Days Training Ministry of National languages and social integration From 19.12.2018 to 20.12.2018 Two-day courses are held for public officers.

New year Sports on 21.04.2019

අප්‍රේල් 25 2019

"MAAVALI VASANTHAM" New year festival. "Mawali Vasantham" New Year show was held at Delft Maha Vidyalaya  on 21.04.2019. Traditional games were held as New Year festival.    

"Maavali vasantham" New Year Sports

අප්‍රේල් 30 2019

"Maavali Vasantham" New year Sports Festival on 21.04.2019    

கிராம சக்தி விழ்ப்புணர்வு கருத்தமர்வு. - 04.06.201...

ජූනි 17 2019
கிராம சக்தி விழ்ப்புணர்வு கருத்தமர்வு. - 04.06.2019

கிராம சக்தி விழ்ப்புணர்வு கருத்தமர்வு பிரதேச செயலாளரின் தலைமையில்   04.06.2019 ஆம் திகதி நெடுந்தீவு பிரதேச செயலக மாநாட்டு மண்டபத்தில் இடம்பெற்றது. இதன் போது கிராம சக்தி மக்கள் இயக்கங்களின் செயற்பாடுகள் தொடர்பாக கலந்துரையாடப்பட்டது. இந்நிகழ்வில் கிராமசக்தி மக்கள் இயக்க உறுப்பினர்கள்....

தேசிய போதை ஒழிப்பு வாரம் 2019.06.23 - 2019.07.01

ජූනි 21 2019
தேசிய போதை ஒழிப்பு வாரம்  2019.06.23 - 2019.07.01

தேசிய போதை ஒழிப்பு வாரம்  2019.06.23 - 2019.07.01 எமது பிரதேச செயலகத்தில் தேசிய போதை ஒழிப்பு வாரத்தினை முன்னிட்டு பிரதேச செயலக முன்றலில் போதை ஒழிப்பு சுவரொட்டிகள் காட்சிப்படுத்தும் நிகழ்வு 21.06.2019 அலுவலக உத்தியோகத்தர்களால் இடம்பெற்றது. இந்த சுவரொட்டிகள் கிராம...

தேசிய போதை ஒழிப்பு வாரம்

ජූනි 24 2019
தேசிய போதை ஒழிப்பு வாரம்

போதை ஒழிப்பு வாரத்தினை முன்னிட்டு பிரதேச செயலக உத்தியோகத்தர்கள் போதை ஒழிப்பு தொடர்பான கழுத்து பட்டி அணிந்து அலுவலக கடமைகளில் ஈடுபடுவதுடன் போதை ஒழிப்பு க்கு ஆதரவான செயட்பாடுகளில் ஈடுபட்டனர். காலை பிராத்தனையில்போது எமது கணக்காளர் போதை ஒழிப்பு தொடர்பாக சிறப்புரையாற்றினார். இதன்போது...

போதை ஒழிப்பு வீதி நாடகம் - 2019

ජූනි 24 2019
போதை ஒழிப்பு வீதி நாடகம் - 2019

போதை ஒழிப்பு வாரத்தினை முன்னிட்டு எமது பிரதேச செயலகம் மற்றும் "ஹியுமெடிகா" (HUMEDICA) நிறுவனத்தின் அனுசரணையுடன் யாழ் களரி நாடக ஆற்றுகை குழுவினரின் வீதி நாடகம் நெடுந்தீவு பிரதான வீதியில் பிரதேச செயலக முன்றலில் மிகவும் சிறப்பாக நடை பெற்றது இதில்...

பிரதேச மட்ட இலக்கியப் போட்டிகள் - 25.06.2019

ජූනි 26 2019
பிரதேச மட்ட இலக்கியப்  போட்டிகள் - 25.06.2019

பிரதேச மட்ட இலக்கியப்  போட்டிகள் எமது பிரதேச செயலக பிரிவில் பிரதேச மட்ட இலக்கிய போட்டிகள் எமது பிரதேச செயலக பிரிவில் பிரதேச மட்ட இலக்கிய போட்டிகள் பிரதேச செயலக மாநாடு மண்டபத்தில் நடைபெற்றது. இதில் நெடுந்தீவு பிரதேச பாடசாலை மாணவர்கள் பங்குபற்றினர்.   ...

« »
Scroll To Top